O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu istnieje os 1 grudnia 2011r. Został powołany jako kolejna jednostka GOPS działająca w zakresie prowadzonekj przez ośrodek pomocy instytucjonalnej.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku ŚDS w Cielu został powołany uchwałą Rady Gminy Białe Błota jako ośrodek wsparcia będący jednostką organizacyjną gminy, działającą w formie jednostki budżetrowej.

W Naszym Domu mpgą przebywać osoby , które są osobami nieletnimi i pełnoletnimi, są osobami przewlekle chorymi, upośledzonymi umysłowo lub wykazującymi inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Jesteśmy placówką wsparcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo, chorych psychicznie oraz doświadczających innych trudności emocjonalnych na skutek wydarzeń życiowych. Działamy głównie dla osób zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota. Dla osób, nie mających możliwości dojazdu świadczymy usługę transportową.

Naszym celem jest dobro naszych uczestników, które staramy się osiągnąć poprzez:

– kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych uczestników odpowiednich do ich potrzeb i możliwości

– osiąganie przez uczestników optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia

– umożliwiamy wszechstronne usprawnienie psychoruchowe – staramy się rozwijać zainteresowania oraz kształtować umiejętności funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości

– wspieramy u uczestników poczucie własnej wartości oraz pewności siebie

Domu zatrudniona jest kadra w skład której wchodzą:

– instruktorzy terapii zajęciowej
– psycholog
– fizjoterapeuta
– opiekunowie
– kierownik
Tworzymy razem zespół wspierająco – aktywizujący. Opracowujemy, dla każdego uczestnika plan wsparcia. Realizujemy go na co dzień, tym samym wykonując stojące przed nami zadania.

Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

– Zapewniamy bezpłatny transport z miejsca zamieszkania uczestników

– Proponujemy zajęcia o różnej tematyce prowadzone przez instruktorów terapii w ramach pracownii. in.muzykoterapii i aktywizacji społecznej oraz pracowni manualnej

– Zajęcia są zgodne z zainteresowaniami i możliwościami uczestników do typu schorzenia- Zapewniamy opiekę, rehabilitację ruchową oraz poradnictwo psychologiczne

– Zajęcia prowadzone są grupowo lub indywidualnie- Ponadto w ramach zajęć organizujemy wycieczki i imprezy okolicznościowe

– Zapewniamy jeden ciekpły posiłek oraz napoje